Algemeen Handelsblad, 22 mei 1930
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Geef niet zonder onderzoek aan Assyriërs en Armeniërs

De secretaris van den Armenraad schrijft ons:

Bij Protestantsche Amsterdammers worden op het oogenblik weer bezoeken gebracht door een Assyriër, die om steun vraagt. In verband daarmede zij erop gewezen, dat er voor Assyriërs en Armeniërs een georganiseerde hulpverleening bestaat, de "Action Chrétienne en Oriënt", tot wie hulpbehoevende Assyriërs in elk land zich kunnen wenden. Het geven van geld buiten deze hulpverleening om en alleen afgaande op aanbevelingsbrieven, werkt de bedelarij in de hand. De Armenraad verstrekt gaarne verdere inlichtingen.

Colofon