Algemeen Handelsblad, 22 april 1909
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De moorden in Klein-Azië

Alle officieele berichten uit Klein-Azië ontbreken.

Dat is steeds een zeer gevaarlijk teeken. Wanneer er iets te verbergen is, werkt plotseling de telegraaf niet meer, is ergens een draad doorgesneden, of zit er een censor bij aankomst of verzending, die de berichten, welke hem onaangenaam zijn, achterhoudt.

De Turksche gezant te Londen heeft een lezing gegeven over de gebeurtenissen in het vilayet Adana, die wij, bij gebrek aan andere berichten, voorlopig als de juiste zullen dienen aan te nemen. Later zal wel blijken in hoeverre Turksch optimisme bij de opstelling medewerkte.

Een Armeniër uit Adana had in twist met Mohammedanen over een vrouw twee Muzzelmannen gedood; daardoor onstonden ongeregeldheden, waaraan Mohammedanen en Armeniërs deelnamen en aan beiden zijden dooden en gewonden vielen.

De autoriteiten namen de noodige maatregelen tot herstel der orde, en uit Beiroet en Dede Agatsj werden troepen ontboden. Een onderzoek wordt ingesteld.

Van Engelsche regeeringszijde werden inlichtingen gevraagd; de telegrammen bleven onbeantwoord.

De Amerikaansche vice-consul te Mersina seint, dat geleidelijk de orde en rust hersteld
worden.

De Amerikaansche zendelingen Bogers en Maurer werden Dinsdag gedood toen zij poogden in het huis eener oude vrouw den ontstanen brand te blusschen. Dadelijk werden pogingen gedaan om de zendingsstations te Adana en te Tarsus door troepen te beschermen

Het aantal gedooden in den strijd tusschen Turken en Armeniërs wordt op 1000 geschat.

In Adana, waar deze Amerikaansche zendelingen vermoord werden, bezat het Amerikaansche Zendingsgenootschap een belangrijk station, met kerk en meisjesschool. De christelijke gemeente, die bij dit station behoord, telde 650 zielen. Tevens was in Adana een depôt van het Amerikaansche Bijbelgenootschap. De Amerikaansche zending had eveneens een station in Tarsus.

Of deze stations en bijbehoorende gebouwen nog bestaan is onbekend. In Londen is men zeer pessimistisch gestemd, en heeft men ernstige betoogen gericht tot de regeering in Stamboel. Het antwoord luidde: dat de Sjeik-ul-Islam en de Armenische patriarch de geestelijkheid in het vilayet Adana hadden aangespoord, al hun best te doen, om aan het bloedvergieten een einde te maken.

Uit Rome wordt gemeld, dat volgens de Agenzia Stefani in de omstreken van Aleppo geheele dorpen zijn uitgemoord.

Ook in Damascus moet de toestand zeer ernstig zijn.

Colofon