Algemeen Handelsblad, 22 januari 1930
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armeensche Christenen

Men meldt ons:

Maandagavond heeft mej. Cato de Witte uit Utrecht, secretaresse der "Action Chrétienne en Oriënt", in de Zendingskapel te Amsterdam gesproken over de vervolging der Armeensche Christenen.

De spreekster werd ingeleid door ds. Y. v.d. Zee, geref. pred. te Amsterdam-West. Zij beschreef, hoe onder de laatste rest der Armeniërs in Syrië, die in tenten, barakken, dak- en vensterlooze hutten leven, geplaagd door werkloosheid, honger, malaria, gebrek en ellende, de zendelingen der "Action Chrétienne" werken. Bij de lichtbeelden, welke mej. De Witte toonde, zag men het ziekenhuis "Bethesda", waarin ook het te Amsterdam gevormde Armeensch Comité binnenkort een "vrijbed" hoopt te kunnen onderhouden. Het comité zou ook gaarne personen bereid vinden om als "pleegouders" de kosten te helpen dragen, aan de opvoeding van verweesde Armeensche kinderen verbonden. Gebrek aan voldoende middelen is oorzaak, dat er nu nog vele dakloozen zijn. Spr. wekte op, den arbeid van het Amsterdamsche Comité te steunen. Tevens vestigde zij de aandacht op de tentoonstelling van Armeensch Hand- en Weefwerk, die op Donderdag 13 Februari gehouden zal worden in het gebouw van "De Zendingzaak", Keizersgracht 183, des namiddags van twee tot vijf uur en des avonds van zeven tot tien uur.

Zendeling Kammeijer sloot de samenkomst met een opwekkend woord en gebed.

Colofon