Algemeen Handelsblad, 21 mei 1895
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch overzicht

De Porte heeft nog geen beslissing genomen op de voorstellen der mogendheden met betrekking tot de hervormingen in Armenië. De Times zegt, dat dit antwoord nog wel een dag of tien op zich kan laten wachten. Dit schijnt lang – van een Europeesch standpunt; van de Turksche langzaamheil is niet veel beter te verwachten. De vraag is nu maar, of de Sultan aan het einde van dien termijn gereed zal zijn en de gezanten niet zal afschepen met een breedvoerig, nietszeggend, ontwijkend antwoord, zooals zijn gewoonte is. De mogendheden zijn niet gestemd voor pogingen van dien aard. Zij zijn overtuigd, dat in het belang van de beschaving en van de wereldvrede eindelijk een einde moet worden gemaakt aan het wanbestuur van Turkije. Zij willen de rechten, die bij tractaat gewaarborgd zijn, krachtig handhaven en meenen, dat doende, ook te handelen in het belang van het Turksche Rijk.

De mogendheden hebben bij haar pogen reeds steun ontvangen van Oostenrijk-Hongarije. De Oostenrijksche gezant, baron Von Galice, had dezer dagen een audientie bij den sultan. Toen deze de meening van den gezant vroeg over de voorstellen der mogendheden, gaf baron Von Galice hem den ernstigen raad, die voorstellen gunstig op te nemen.

Colofon