Algemeen Handelsblad, 21 februari 1934
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Assyrische christenen

Het bestuur der Ned. afdeeling van den Wereldbond der Kerken, prof. dr. F.M.Th. Böhl, ds. F. Dijkema, en dr. J.C. Wissing, te Tiel, secr. penningmeester, (Gironummer: 126037) en dat der "Morgenland-Zending", G.L. baron Van Boetselaar, prof. dr. J.W. Pont en mej. Cato de Witte, te Utrecht, secretaresse, verzoeken ons, nog eens de aandacht te vestigen op den nood van de Assyrische christenen, die evenals de Armeniërs den meedoogenloozen haat van het fanatieke Mohammedanisme ondergaan. Duizenden mannen, vrouwen en kinderen zijn gedood, geheele families zijn in hun huizen opgesloten, waar zij levend verbrand werden; kinderen werden uit de armen der moeders gesleurd en voor hare oogen verpletterd; hun eigendom werd geplunderd, hun kerken werden verwoest, hun dorpen gebombardeerd, verbrand en uitgemoord.

Een deel van hen wordt naar Brazilië overgebracht, een ander deel zal zich vestigen in de bergstreken van den Libanon. Hun patriarch Mar Shimun doet een beroep op alle Chr. Kerken om zijn gemarteld en arm volk te helpen. Giften te zenden aan dr. J.C. Wissing bovengenoemd, met de bijvoeging "Voor de Assyrische Christenen". Zij zullen worden verantwoord in het Maandbericht van de Ned. afdeeling van den Wereldbond.

Colofon