Algemeen Handelsblad, 18 juli 1902
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het Pan-Armenisch Congres

BRUSSEL, 18 Juli. (R.O.) In de zitting van gisteren van het Pan-Armenisch congres te Brussel stelde de voorzitter namens de commissie voor een voorloopig internationaal comité te benoemen, ten einde eenheid te brengen in het werken van de reeds in de beschaafde landen bestaande comité's, door dezen samen te brengen. Het voorstel werd bij acclamatie aangenomen.

Voor Nederland zijn tot leden van dit comité benoemd de heeren Troelstra, Lieftinck, De Waal Malefijt, van der Vlugt en Schaepman.

Het congres nam met algemeene stemmen een motie aan, waarin, onder afkeering van elken inbreuk op de integriteit van het Turksche rijk, aan het permanente internationale comité wordt opgedragen bij de parlementen, de pers en de openbare meening propaganda te maken voor de volledige toepassing van art. 61 van het verdrag van Berlijn.

Ook werd een tweede motie aangenomen, waarin den bladen van Europa wordt aanbevolen de grootst mogelijke openbaarheid te geven aan berichten uit Armenië.

Als zetel van het permanent comité werd Brussel aangewezen. Daar zal ook aanstaand jaar het volgende congres vergaderen. De zitting werd daarop gesloten.

Colofon