Algemeen Handelsblad, 19 mei 1883
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch nieuws

Uit Konstantinopel wordt aan de Standard het volgende geseind: Op de laatste audiëntie, die de Sultan aan lord Dufferin verleende, betoogde deze laatste met nadruk, dat het niet-uitvoeren der beloofde hervormingen in Armenië onvermijdelijk het verlies dier provincie voor de Porte na zich zou sleepen. Hij beval den Sultan aan, onmiddellijk artikel 61 van het traktaat van Berlijn ten uitvoer te leggen.

De Sultan heeft daarover Said-pacha en Aarifi-pacha geraadpleegd. Eerstgenoemde ondersteunde den raad van lord Dufferin, de laatste bestreed dien. De Oostenrijksche en de Duitsche gezanten verklaarden echter ten volle in te stemmen met lord Dufferin's advies, om welke reden de Sultan een beslissing ter gunste der hervormingen nam, en nog denzelfden avond aan Said-pacha opdroeg daarmede een begin te maken in de Aziatische provinciën.

Colofon