Algemeen Handelsblad, 19 april 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De politieke moord te Berlijn

BERLIJN, 18 April. - (Eigen ber.) Het is thans gebleken, dat de twee op den openbaren weg vermoorde Turken mannen zijn, die vroeger in het politieke leven van Turkije een leidende rol hebben gespeeld, nl. de voormalige gouverneur-generaal van Trebizonde, Djemal Azmy bey, en zijn vriend de politicus prof. Beha Eddin Zhakir.

De beide Turken woonden reeds sedert den wapenstilstand met hun vrouwen te Berlijn. Gisterenavond waren zij met hun gezin en andere bekenden tot een souper bij den voormaligen gouverneur van Beyroet uitgenoodigd. Tegen 12 uur keerde men naar huis terug. De vrouwen liepen met de kinderen vooruit, de beide heeren volgden met de weduwe van den vermoorden Talaat pasja, die eveneens bij het souper aanwezig was geweest.

Juist toen men voor het huis afscheid nam, kwamen plotseling bliksemsnel twee mannen uit een portiek, plaatsten zich tusschen den gouverneur-generaal en den professor, duwden de weduwe van Talaat pasja terug en losten twee revolverschoten.

Zonder een kreet te slaken stortten de beide mannen ineen.

De daders losten snel achter elkaar nog meer schoten, waardoor echter niemand gewond werd.

Er ontstond een groote oploop. De vrouwen en kinderen der getroffenen vielen luid weenend op den grond. Vele voorbijgangers namen de vlucht. De opgewondenheid was algemeen en de daders maakten daarvan gebruik om ongehinderd te ontkomen.

Een caféhouder, die een der moordenaars trachtte te grijpen, werd dit belet doordat de vluchteling twee schoten loste.

Een derde persoon had zich den heelen tijd verborgen gehouden om van uit zijn schuilhoek het huis te kunnen waarnemen. Deze derde zal het ook wel geweest zijn, die na de daad door talrijke schoten de vervolging zijner beide medeplichtigen belette.

Vlak bij de deur vond men later een Amerikaansch Parabellum-pistool.

De moordenaars moeten ongetwijfeld worden gezocht in de kringen der te Berlijn wonende Armeniërs, die behooren tot de over de heele wereld vertakte geheime organisatie, welke haar centrale in Amerika heeft en welker doel het is de leidende personen der Turksche "oorlogsjaren" uit de wereld te helpen en welker jongste offer Talaat was.

Ook de twee gisteren vermoorde personen waren den laatsten tijd met dreigbrieven overstelpt. De politie werd met den inhoud daarvan in kennis gesteld, doch het gelukte niet de afzenders op te sporen.

Hedenmorgen zijn een groot aantal Armeniërs gearresteerd.

Naar thans bekend wordt, bestaat ook te Berlijn een goed toegeruste Armenische organisatie, die op geregelde tijden geheime bijeenkomsten op touw zet. Ook de gearresteerden zijn leden dezer organisatie.

Nog tal van andere arrestaties worden verwacht. De oorspronkelijk op 10.000 Mark gestelde belooning voor het vatten der daders werd nog hedenmorgen tot 30.000 Mark verhoogd.

Colofon