Algemeen Handelsblad, 18 juli 1902
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het Pan-Armenisch Congres

BRUSSEL, 17 Juli. (R.O.) Het pan-Armenisch Congres werd heden geopend onder voorzitterschap van senator Huzeau Delahaie in tegenwoordigheid van den minister van staat Le Jeune, verschillende Belgische en Fransche senatoren en afgevaardigden enz.

De voorzitter wees er op, dat uit alle landen eminente mannen van alle partijen naar het congres zijn gekomen en 2000 betuigingen van instemming zijn ontvangen. Hij sprak de hoop uit, dat het congres den regeeringen aanleiding zal geven zich het lot van de verdrukte Armeniërs aan te trekken. De heer John Brice sprak in een brief aan het congres dezelfde hoop uit.

Nadat tot vice-presidenten waren benoemd mevrouw Waszklewics van Schilfgaarde voor Nederland, Hennings voor Denemarken, De Pressensé voor Frankrijk, gaf de heer Guillard, redacteur van Pro Armenia, een overzicht van de misdaden, waarvan de Armeniërs de slachtoffers worden. Er is een afdoend middel, zeide Guillard, om een eind te maken aan de verdrukking en dat is de benoeming van een gouverneur van een onzijdige Europeesche nationaliteit, gekozen onder toestemming van de mogendheden en de oprichting van een plaatseijjke niet-Turksche militie. Alleen de Sultan kan deze oplossing verwezenlijken, hij alleen is verantwoordelijk voor wat geschied is, maar Europa moet het willen. Men behoeft niet meer voor een oorlog te vreezen dan tijdens de Kretenzer-quaestie.

Het congres verdeelde zich daarop in secties.

Alvorens uiteen te gaan besloot het congres een commissie van vijf gedelegeerden van elke nationaliteit te benoemen, met de opdracht aan het congres pracrische besluiten voor te leggen.

Colofon