Algemeen Handelsblad, 18 februari 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een mededeeling en een waarschuwing

LONDEN, 17 Febr. (Reuter.) Reuter verneemt, dat de Engelsche regeeringadmiraal Robeck, den Britschen gevolmachtigde te Konstantinopel, instructies heeft gegeven om bekendheid te verleenen aan het feit, dat de geallieerden besloten hebben Turkije niet van Konstantinopel te berooven. Bij deze mededeeling is de waarschuwing gevoegd, dat het vredesverdrag met Turkije belangrijke wijzigingen zal ondergaan, indien Turkije de vervolgingen der Armeniërs niet staakt.

Colofon