Algemeen Handelsblad, 17 mei 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De wreedheden in Klein-Azië

LONDEN, 17 Mei. (R.B.D.) Uit Washington wordt gemeld, dat Amerika niet geneigd is de Britsche uitnoodiging aan te nemen om toe te treden tot de commissie van onderzoek naar de Turksche wreedheden tegen de christelijke minderheden in Klein-Azië.

LONDEN, 17 Med. (R.B.D.) Een Amerikaansch reliefbeambte, onlangs te Beiroet aangekomen, bevestigt de mededeelingen van Chamberlain in het Lagerhuis over Turksche wreedheden in Klein-Azië. Hij zeide, dat de verbanning der Christelijke minderheden plaats heeft sedert Maart van verleden jaar. De eerste bannelingen waren gegoeden en beschaafden; de meesten stierven aan ontbering, overwerken, honger en ziekte. Later werden vrouwen en kinderen meegevoerd, die bijna naakt aankwamen, soms tot de knieën wadend in de sneeuw en slechts gekleed in een stuk gonje, daar het begeleidend escorte hen onderweg van alle had beroofd. Eenige overlevenden werden naar Bitlis gezonden door sneeuwstormen. De Armeniërs te Kharpoet zijn aan de diepste wanhoop ten prooi en zeggen dat vermoorden zonder meer een meer genadigen einde zou zijn.

Colofon