Algemeen Handelsblad, 16 juni 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

Het Turksche informatiebureau in Den Haag schrijft ons:

In de Nederlandsche pers is een telegram verschenen uit Londen afkomstig meldende dat de oecumeensche patriarch Meletico uit Konstantinopel naar Londen heeft geseind betreffende nieuwe moorden op Christenkinderen en vrouwen in Pontus.

In flagrante tegenspraak hiermede zijn de berichten die door het Agentschap van Anatolië van verschillende religieuze hoofden der christenen uit Klein-Azië zijn ontvangen en gepubliceerd. Dergelijke berichten zijn n.l. ontvangen van het hoofd der katholieke Armeniërs te Angora, van Pavlos, den Griekschen Bisschop te El-Azië, van de Grieksche notabelen te Tohaï-Djoema, van den Griekschen Metropolitaan en hoofd der Armeensche kerk te Sivri, van Grieksche en Armeensche notabelen te Boï-Abad en van den tijdelijke Metropolitaan te Indjé-Soe. Al deze personen teekenen protest aan tegen de leugenachtige mededeelingen van Yowell en zijn vrienden. Zij verklaren allen dat Grieken en Armeniërs in rust en veiligheid leven in Klein-Azië en bezweren de openbare opinie der geheele wereld geen geloof te hechten aan de onwaarheden die met opzet omtrent hen worden verspreid. Een dezer berichten zegt letterlijk het volgende (uit Boï-Abad): "Wij wenschen niet het werktuig te zijn waarmede de vijanden van Turkije tegen dat land arceren. Dat men ons met rust late."

Daarboven publiceeren thans de dagbladen van Konstantinopel een interview dat de correspondent van het Fransche dagblad "L'Aurore" met een groot-handelaar uit Kharpoet gehad heeft. Deze handelaar, een Armeniër, verklaarde het volgende: "Het is 19 dagen geleden dat ik Kharpoet verliet. Daarom was ik ook meer verbaasd hier te Konstantinopel de verhalen van vermeende moorden en deportaties te horen, die mijn land zouden hebben geteisterd. Te Kharpoet is het volkomen rustig. Er zijn veel Armeniërs die den door hongersnood beproefde Kaukasus ontvluchten in de richting van Kharpoet. Het Amerikaansche comité (Near East Relief) doet al het mogelijke om deze ongelukkigen te helpen. Verder is het leven te Kharpoet rustiger en goedkoper dan te Konstantinopel. De handel bloeit: er is slechts gebrek aan vervoermiddelen. Met 't oog daarop ben ik naar Konstantinopel gekomen om vrachtautomobielen te koopen. Ik kan u verzekeren dat Armeniërs geenszins over slechte behandeling te klagen hebben.

Colofon