Algemeen Handelsblad, 16 november 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het accoord met Angora

PARIJS, 16 Nov. (Eigen ber.) Het Fransche antwoord op de critieken van Engeland op het verdrag met Angora zal thans zeer spoedig te Londen worden overhandigd. De groote lijnen daarvan zijn die welke ik aangaf. De bewering van een Londensch blad, dat er oneenigheid zou bestaan tusschen Briand en Berthelot eenerzijds, en Perreti della Rocca, directeur der politieke zaken aan de Quai d'Orsay anderzijds, wordt tegengesproken. Men is het, zegt de "Petit Parisien", heelemaal eens, hetgeen niet anders kan, want Frankrijk's bedoeling is slechts de belangen van alle alliés te dienen. Het heeft geen enkel afzonderlijk voordeel gezocht en hoopt dat de bondgenooten het gegeven voorbeeld spoedig zullen volgen.

Ten aanzien van de bescherming der Armeniërs wordt reeds opgemerkt, dat Franklin-Bouillon reeds weer naar Angora vertrokken is, om daar speciaal voor te gaan zorgen. Hij wordt vergezeld door drie hooggeplaatste Fransche ambtenaren met groote ervaring van het Oosten, die in Cilicië zullen blijven op drie verschillende punten, om voor de bescherming der Christenen te zorgen. De "Homme Libre" zegt daaromtrent, dat Franklin-Bouillon zeer getroffen is door de bezoeken en berichten, door hem tijdens zijn verblijf te Parijs van Armenische zijde ontvangen en dat hij begrepen heeft hoe groot zijn verantwoordelijkheid zijn zou, als er werkelijk iets gebeurde. Daarom is hij nu dadelijk weer vertrokken om aan de Kemalisten te zeggen, dat zoowel hun belang als hun eer hun voorschrijft geen misbruik van het accoord te maken.

De berichten, die de "Homme Libre" uit Cilicië publiceert, wijzen op een groote ongerustheid, die daar in Armenische kringen heerscht door voorteekenen van Turkschen kant, die op nieuwe moorden wijzen. De Armenische aartsbisschop te Smyrna heeft tot alle groote mogendheden een telegram gericht om bescherming en hulp te verzoeken om de vluchtende Armeniërs naar de Grieksche eilanden te vervoeren.

Colofon