Algemeen Handelsblad, 14 augustus 1881
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Amsterdam, Zaterdag 13 Augustus

Uit Konstantinopel wordt gemeld, dat lord Dufferin bij den Sultan en de Porte de noodzakelijkheid heeft betoogd tot invoering van hervormingen in Armenië, maar zijne pogingen tot dusver met geen goed gevolg zijn bekroond, eensdeels wegens de afwezigheid uit Konstantinopel van de Duitsche, Fransche en andere gezanten, anderdeels wegens de Ramazan-vasten en het feit, dat de Grieksche grensregeling nog niet volkomen haar beslag heeft gekregen. De Britsche gezant stelde den Sultan voor, om uit eigen beweging tot de invoering van hervormingen ten behoeve van de Christen en Muzelmansche bevolking van Armenië over te gaan, zoodat hij elken druk der vreemde gezanten zou ontwijken. Hij gaf den Sultan ook den raad om een bekwaam persoon naar Armenië te zenden, bekleed met de macht om de ongeschikte ambtenaren te ontslaan en hervormingen in te voeren. Op deze wijze zouden de vertoogen van de vertegenwoordigers der mogendheden onnoodig worden.

Met betrekking tot Armenië kan nog gemeld worden, dat aan het Engelsche Parlement door de Regeering een Blauw Boek is gezonden over Klein-Azië en Syrië, met dépêches van lord Granville en den heer Goschen over gruwelen en wanbestuur in Armenië. In een dezer dépêches draagt lord Granville den heer Goschen (destijds gezant bij de Porte) op, den Sultan mede te deelen, dat het geduld der Armenische bevolking is uitgeput en zij elk middel, hetwelk slechts eene zwakke hoop op bevrijding schenkt, zou aanvatten, om uit den tegenwoordigen onhoudbaren toestand te geraken.

Colofon