Algemeen Handelsblad, 12 december 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië - De nieuwe Sovjet-republiek

Zooals men weet, hebben de zaken in Armenië een tamelijk onverwachte wending genomen door de revolutie aldaar, gevolgd door de instelling der Armeensche Sovjetrepubliek. De correspondent der "Manchester Guardian" te Reval wijst er evenwel op, dat deze sovjet niet bolsjewistisch is. De communisten vormen namelijk de minderheid en de mensjewiki, die ook aan het hoofd der revolutie stonden, vormen de meerderheid in de regeering.

Afgaande op de nog altijd schaarsche belichten, schijnt het, dat die Armeensche revolutie een wanhoopsdaad geweest is, voortgekomen uit vrees voor de Turken en gebrek aan vertrouwen in de macht der geallieerdon om nieuwe slachtingen te voorkomen.

Midden November sprak de Armeensche pers reeds tamelijk onvriendelijk over het vertrek der geallieerde vertegenwoordigers en één der bladen toonde aan hoe wanhopig de toestand geacht werd door te schrijven: "Wij kunnen de bemiddeling van Rusland slechts met dank aanvaarden, wanneer het ons het voortbestaan van ons volk kan verzekeren en onze onafhankelijkheid als staat en onze rechten als menschelijke wezens kan redden."

Door het uitroepen van de Sovjet-republiek in Armenië is de kans op oorlog er echter, volgens den correspondent van de "Manchester Guardian", niet op verminderd. Wel zullen Radek (die thans in Klein-Azië vertoeft) en Tsjitsjerin in Moskou, vermoedelijk hun pogingen verdubbelen om den vrede tusschen de Armeniërs en de Turken te bewerkstelligen – daar Rusland niet in staat is om Armenië met de wapens te verdedigen – doch hier staat tegenover dat Khemal daar waarschijnlijk geen acht op zal slaan indien hij kans ziet om zich op de één of andere manier met de Geallieerden te verzoenen. Wellicht dat hij trachten zal door onderdrukking der Armeensche Sovjet-republiek zichzelf te rehabiliteeren.

Colofon