Algemeen Handelsblad, 1 juli 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Vredesonderhandelingen

Het Turksche antwoord

PARIJS, 30 Juni. (Havas-Reuter.) In zake Thracië verklaart het antwoord, dat art. 27 betreffende den afstand van oostelijk Thracië aan Griekenland een schending is van het nationaliteitenbeginsel, alsmede een bedreiging voor de veiligheid van Turkije, daar de Grieksche grens aldus tot op een kanonschot afstand van Konstantinopel wordt vooruitgebracht.

Nopens Smyrna wordt gezegd : In de art. 65 e.v. wordt, hoewel Smyrna en de omringende gebieden onder Turksche souvereiniteit worden gelaten, evenwel de uitoefening dezer souvereiniteit aan Griekenland overgedragen.

Turkije kan niet aanvaarden, de oplossing, waarbij de onvervreemdbare rechten van een aanzienlijk gedeelte der bevolking worden geschonden en eischt het terugtrekken der Grieksche troepen uit de streek van Smyrna.

De delegatie verzoekt het gebied van Armenië niet uit te breiden tot over de voormalige Turksch-Russische grens.

Zij stelt een internationaal onderzoek voor met het oog op de begrenzing van Turkestan, Syrië en Mesopotamië.

Zij eischt eerbiediging der aanspraken en prerogatieven van den sultan op de heilige plaatsen.

Zij aanvaardt de vermindering van het leger en de marine en stemt toe in de instelling eener financieele controle-commissie.

Colofon